POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ „Hemoto LOG”:

 

Niniejsza Polityka Prywatności, opracowana przez Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701-03-57-859; REGON: 146338214 (zwana dalej „Usługodawcą”), określa zasady gromadzenia informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) aplikacji mobilnej „Hemato LOG” (zwanej dalej „Aplikacją”).

 1. Administratorem danych w Aplikacji w rozumieniu 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (zwanego dalej: „RODO”) jest Usługodawca („Administrator”).
 2. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:
  • dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w ramach Aplikacji dochodzi do przetwarzania wyłącznie danych osobowych dobrowolnie podanych przez Użytkowników;
  • dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone.
 4. Dane osobowe w postaci (i) numeru PWZ, (ii) daty urodzenia, (iii) miasto, (iv) adres e-mail, przetwarzane są w celu autoryzacji i udzielenia dostępu do funkcjonalności Aplikacji („Dane Osobowe”).
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:
  • na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji do Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/świadczenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/świadczenia (dostęp do Aplikacji).
 6. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane do celów związanych z realizacją umowy lub związanych z utworzeniem konta w Aplikacji „Hemato LOG”, tj. świadczenia usług przez Spółkę. O rodzaju zbieranych danych Użytkownik jest informowany za pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzenia danych. Skasowanie konta z Aplikacji jest możliwe w każdej chwili. Po zrealizowaniu Umowy lub skasowania Aplikacji Dane Osobowe Użytkownika zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z przepisów prawa, a po upływie tych terminów zostaną skasowane, jeśli Użytkownik nie udzieli wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub wymagać tego będę przepisy prawa.
 7. Dane Osobowe mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zaufanym podmiotom trzecim, które Administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem Usług przez Administratora, w tym dostawcy usługi hostingu OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-402, przy ul. Szkocka 5 lok. 1 – w zakresie koniecznym do realizacji Usługi lub (ii) partnerom Spółki – w zakresie wynikającym ze zgody na przetwarzanie danych, udzielonej w trakcie rejestracji do Aplikacji „Hemato LOG”. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane właściwym organom państwowym.
 8. Dodatkowo Administrator, w przypadku korzystania przez Panią/Pana z Aplikacji, Administrator zbiera tylko takie dane, które umożliwiają analizowanie ruchu w Aplikacji („analityka”) Są to dane takie jak: (i) ilość odwiedzin Aplikacji, (ii) data i godzina dostępu, (iii) ilość wysłanych i pobranych danych, (iv) używany adres IP, (v) używany system operacyjny. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwzględnieniem interesu Administratora w celu poprawy jakości, stabilności oraz funkcjonalności Aplikacji. Dane te nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób.
 9. Dane Osobowe są przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług przez Administratora oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu świadczenia usług.
 10. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Obowiązującego praw ochrony danych zapewnia Użytkownikowi liczne prawa wobec Administratora, wskazanych poniżej:
  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODD.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO;
 13. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych uniemożliwi świadczenia przez Administratora oferowanych Usług.
 14. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: suport@commoditech.pl
 15. System automatycznie generuje ID urządzenia Użytkownika, które jest wykorzystywane do powiadomień PUSH. Do tego identyfikatora przypisany jest również unikalny identyfikator Użytkownika.
 16. Użytkownik w każdej chwili może usunąć ID urządzenia nie wyrażając zgody na przesyłanie powiadomień PUSH w swoim urządzeniu. Wiąże się to jednak z brakiem podstawowej funkcjonalności Aplikacji jakim są powiadomienia o aktualizacji treści.
 17. System obsługujący Aplikację nie przechowuje adresu e-mail wymaganego do zalogowania się w Aplikacji. Przechowuje jedynie identyfikator (hash). Identyfikatora nie da się powiązać z adresem e-mail.
 18. Dane podawane przy weryfikacji dostępu do Aplikacji nie są w żaden sposób powiązane z adresem e-mail Użytkownika.
 19. Profil jest szyfrowany w bazie danych, a klucz do jego odszyfrowania znajduje się jedynie w urządzeniu osoby uprawnionej.
 20. Profil nie zawiera danych osobowych, jedynie dane statystyczne.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.