REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „Hemato LOG”

(„Regulamin”)

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Hemato LOG”, udostępnianej przez Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701- 03-57-859; REGON: 146338214 (zwana dalej „Usługodawcą”), określa  zasady  świadczenia usług oraz gromadzenia informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) w aplikacji mobilnej „Hemato LOG” o charakterze edukacyjnym (zwanej dalej „Aplikacją”).

§ 1 DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych – podmiot, o którym mowa w 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (zwanego dalej: „RODO”), przetwarzający dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji, będący jednocześnie Usługodawcą – tj. Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701-03-57-859; REGON: 146338214.
 2. Aplikacja – system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych o nazwie „Hemato LOG”, udostępniony Użytkownikowi przez Usługodawcę za pomocą App Store lub Google Play Store. Aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym pozwala Użytkownikowi korzystać z jej funkcjonalności w celu uzyskania dostępu do określonych materiałów edukacyjnych.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Aplikacji oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, a Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi.
 5. Usługodawca Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25.000 PLN. NIP: 701-03-57-859; REGON: 146338214 świadcząca na rzecz Użytkownika Usługi z wykorzystaniem Aplikacji.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, tj. bez jednoczesnej obecności stron, na odległość, z wykorzystaniem Aplikacji, polegające na (i) udostępnieniu Użytkownikowi Aplikacji, (ii) umożliwieniu Użytkownikowi uzyskania dostępu do określonych treści edukacyjnych z wykorzystaniem Aplikacji, (iii) umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z pozostałych funkcjonalności Aplikacji.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba, która ukończyła 18 rok życia, nieubezwłasnowolniona częściowo ani całkowicie, posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z Aplikacji w związku z zawarciem Umowy, która przeszła pozytywnie drogę weryfikacji dostępowej do Aplikacji, opisaną w §4 Regulaminu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe pod warunkiem:
  • posiadania przez Użytkownika dostępu do sieci Internet;
  • posiadania przez Użytkownika w swoim urządzeniu mobilnym systemu operacyjnego iOS w wersji 9.0 lub wyższej albo systemu operacyjnego Android w wersji 5.0 lub wyżej;
  • zainstalowania przez Użytkownika Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem App Store lub Google Play Store;
  • przejścia weryfikacji dostępowej, o którym mowa w §4 Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji i Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Niedozwolone jest:
  • korzystanie z Aplikacji w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • podawanie się poprzez Aplikację za inną osobę;
  • umieszczenie w Aplikacji nieprawdziwych danych;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne przez Użytkownika wymaga skorzystania z połączenia z Internetem.
 2. Pobranie Aplikacji następuje z wykorzystaniem App Store lub Google Play Store.
 3. Aplikacja po zainstalowaniu będzie widoczna na pulpicie oraz w menu urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Korzystanie z Aplikacji może odbywać się w trybie online (tj. za pośrednictwem dostępu do Internetu) lub w trybie offline. Korzystanie z aplikacji w trybie offline powoduje brak dostępu Użytkownika do wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
 5. Usługodawca niniejszym informuje, że Aplikacja będzie łączyła się z siecią Internet wyłącznie w sytuacji, w której Użytkownik uruchomi Aplikację w taki sposób, że będzie ona widoczna na ekranie danego urządzenia Aplikacja może działać w tle, jednakże nie wiąże się to po stronie Użytkownika z ponoszeniem opłat z tytułu transmisji danych.
 6. Aplikacja będzie uruchamiać się każdorazowo w momencie jej uruchomienia przez Użytkownika na swoim urządzeniu mobilnym, do czasu całkowitego wyłączenia Aplikacji lub odinstalowania Aplikacji.
 7. Użytkownik może w dowolnym momencie odinstalować Aplikację – tj. usunąć Aplikację z urządzenia mobilnego. W tym celu Użytkownik powinien postępować zgodnie z procedurą odinstalowania Aplikacji właściwą dla systemu operacyjnego, który obsługuje jego urządzenie mobile.
 8. W ramach świadczonych Usług, Użytkownik: (i) uzyskuje dostęp do Aplikacji, (ii) ma możliwość zapoznania się z treścią określonych materiałów edukacyjnych udostępnionych z wykorzystaniem Aplikacji, (iii) ma możliwość skorzystać z pozostałych funkcjonalności Aplikacji.
 9. Aplikacja może przesyłać Użytkownikom automatyczne powiadomienia PUSH. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć opcję otrzymywania takich powiadomień z poziomu opcji Aplikacji dostępnego w menu lub ustawieniach w urządzeniu mobilnym.

§ 4 WERYFIKACJA DOSTĘPOWA DO APLIKACJI

 1. Do możliwości pełnego korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji opisanych w §3 ust. 8 Regulaminu, w tym korzystania z Usług, konieczne jest przejście przez Użytkownika weryfikacji dostępu do Aplikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest podać swój numer PWZ (prawo wykonywania zawodu) oraz datę urodzenia.
 3. Usługodawca, na podstawie danych podanych przez Użytkownika, dokonuje weryfikacji podanych danych z bazą Naczelnej Izby Lekarskiej, w celu ustalenia czy Użytkownik posiada prawo wykonywania zawodu. Jeśli posiada takie prawo (informacja pozytywna z rejestru) – uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Aplikacji. Jeśli nie posiada prawa (informacja negatywna z rejestru) – nie uzyska dostępu do funkcjonalności Aplikacji.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować, usunąć, lub czasowo ograniczyć dostęp do Aplikacji w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że dane osobowe podane przez Użytkownika są nieprawdziwe.

§ 5 KOSZTY KORZYSTANIA APLIKACJI

 1. Pobieranie i korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji oraz Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat względem Usługodawcy.
 2. Przy pobieraniu Aplikacji za pośrednictwem połączenia z Internetem, Użytkownik będzie ponosił koszty tego połączenia (tj. koszty transferu danych) według obowiązującego Użytkownika cennika usług telekomunikacyjnych u jego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia za pobranie Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Użytkownik w trakcie korzystania z Aplikacji obowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu dostępu do Internetu (transfer danych związany z korzystaniem z Aplikacji) na zasadach określonych w umowie łączącej Użytkownika z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Aplikacji w trybie online, w tym przeglądanie wszystkich zakładek w ramach Aplikacji lub korzystanie z jej funkcjonalności wiąże się z ponoszeniem przez Użytkownika kosztów transmisji danych. Użytkownik ponosił będzie koszt połączenia z Internetem (transfer danych) według obowiązującego Użytkownika cennika usług telekomunikacyjnych u jego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE DO APLIKACJI ORAZ LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Aplikacja, jak i poszczególne jej elementy, w tym utwory, znaki towarowe, a także inne oznaczenia zawarte w Aplikacji korzystają z ochrony prawnej wynikającej z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 czerwca Prawo własności przemysłowej. Podmiotem uprawnionym z praw wyłącznych do Aplikacji jest Usługodawca.
 2. Aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę stanowi program komputerowy w rozumieniu art. 74 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik uprawniony jest do instalacji Aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych.
 4. Licencja na korzystanie z Aplikacji jako programu komputerowego zostaje udzielona Użytkownikowi przez Usługodawcę.
 5. Licencja zostaje udzielona z chwilą pobrania Aplikacji przez Użytkownika z App Store lub Google Play Store.
 6. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest licencją bezpłatną, niewyłączną, niezbywalną, bez prawa udzielania sublicencji, ograniczoną czasowo do okresu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji na urządzeniu mobilnym – tj. do momentu odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego przez Użytkownika.
 7. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na następujących polach eksploatacji:
  • Zwielokrotnienie treści Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika;
  • korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym do jej instalacji na urządzeniu mobilnym, przechowywania Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego oraz do wyświetlania Aplikacji na ekranie urządzenia mobilnego).
 8. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmienianie układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Aplikacji, w tym uzyskiwanie lub zmienianie i modyfikowanie kodu źródłowego Aplikacji, a także dalsze rozpowszechnianie Aplikacji jest zakazane.
 9. Wszelkie utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarte w Aplikacji, nie mogą być powielane, edytowane, rozpowszechniane, publikowane, przekazywane w jakiejkolwiek formie innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w granicach określonych licencją, wynikającą z treści niniejszego Regulaminu.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane w Aplikacji – mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Przedstawione w Aplikacji treści stanowią jedynie wskazówki i sugestie, które mogą być pomocne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ostateczną decyzję o postępowaniu leczniczym oraz odpowiedzialność za tę decyzję podejmuje lekarz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, zasady etyki oraz konkretną sytuację kliniczną.
 3. Aplikacja nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z Aplikacji.
 5. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.
 6. Usługodawca nie odpowiada za niemożliwość świadczenia Usług w całości lub w części z powodu siły wyższej.

§ 8 ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zawarcie Umowy przez Usługodawcę z Użytkownikiem następuje w momencie zainstalowania przez Użytkowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika i przejścia pozytywnego procesu weryfikacji, o którym mowa w §4 Regulaminu.
 2. Umowa zawarta przez Usługodawcę z Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą odinstalowania przez Użytkownika Aplikacji z urządzenia mobilnego.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej support@commoditech.pl lub przesłana listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji.

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka COMMODITECH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, XIII piętro, 00-640 Warszawa, NIP: 7010357859, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436044.
 2. Administrator danych osobowych, w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: numer PWZ, data urodzenia, miasto, adres e-mail, numer telefonu („Dane Osobowe”).
 3. Dane Osobowe przetwarzane są w celu autoryzacji i udzielenia dostępu do funkcjonalności Aplikacji.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:
  • na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji do Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/świadczenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/świadczenia (dostęp do Aplikacji).
 5. Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane do celów związanych z realizacją Umowy oraz związanych z utworzeniem konta i dostępem w Aplikacji. O rodzaju zbieranych danych Użytkownik jest informowany za pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzenia danych. Skasowanie konta z Aplikacji jest możliwe w każdej chwili. Po zrealizowaniu Umowy lub skasowania Aplikacji Dane Osobowe Użytkownika zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z przepisów prawa, a po upływie tych terminów zostaną skasowane, jeśli Użytkownik nie udzieli wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub wymagać tego będę przepisy prawa.
 6. Dane Osobowe mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa: (i) zaufanym podmiotom trzecim, które Administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem Usług przez Administratora, w tym dostawcy usługi hostingu OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-402, przy ul. Szkocka 5 lok. 1 – w zakresie koniecznym do realizacji Usługi lub (ii) partnerom Spółki – w zakresie wynikającym ze zgody na przetwarzanie danych, udzielonej w trakcie rejestracji do Aplikacji „Hemato LOG”. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane właściwym organom państwowym.
 7. Dodatkowo Administrator, w przypadku korzystania przez Panią/Pana z Aplikacji, Administrator zbiera tylko takie dane, które umożliwiają analizowanie ruchu w Aplikacji („analityka”) Są to dane takie jak: (i) ilość odwiedzin Aplikacji, (ii) data i godzina dostępu, (iii) ilość wysłanych i pobranych danych, (iv) używany adres IP, (v) używany system operacyjny. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwzględnieniem interesu Administratora w celu poprawy jakości, stabilności oraz funkcjonalności Aplikacji. Dane te nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób.
 8. Dane Osobowe są przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia Usług przez Administratora oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu świadczenia Usług.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Prawa ochrony danych zapewnia Użytkownikowi liczne prawa wobec Administratora, wskazane poniżej:
  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODD.
 11. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych uniemożliwi świadczenia przez Administratora oferowanych Usług.
 14. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: suport@commoditech.pl

 §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.
 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Aplikacji i powiadomieniu o tym Użytkowników przez Usługodawcę.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 czerwca Prawo własności przemysłowej.