REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ
„Hemato LOG”
(„Regulamin”)

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Hemato LOG”,
udostępnianej przez Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod
numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701- 03-57-859;
REGON: 146338214 (zwana dalej „Usługodawcą”), określa zasady świadczenia usług oraz
gromadzenia informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) w aplikacji
mobilnej „Hemato LOG” o charakterze edukacyjnym (zwanej dalej „Aplikacją”).